Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

H Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.) αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και έχει σαν στρατηγικό στόχο να συνδράμει το Δήμο στη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών προς στους πολίτες προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του.

Η Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. συστάθηκε στις 14 Ιουνίου του 2011 με βάση το υπ΄αριθ. ΦΕΚ 1246/Β και αποτελεί καθολικό διάδοχο των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων Γέρακα και Παλλήνης οι οποίες συγχωνεύθηκαν βάση του Ν. 3852/2010.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ. 1 του ν.3463/2006) μαζί με τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου (ένας από την μειοψηφία) τρείς (3) δημότες με γνώση ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης και έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής.

Επίσης, έχοντας υπόψη το άρθρο 6 του ν. 4623/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κατ' εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην εγκύκλιο 102 περί συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. Α' & Β' Βαθμού και ιδιαίτερα στο εδάφιο για τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. όπου αναφέρεται ότι "Η κοινωφελής επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη η σύνθεση του οποίου ορίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του άρ.255 παρ.1 κ.ε. ΚΔΚ. Κατ’ εφαρμογή της νέας διάταξης (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), κατά τη συγκρότηση του ΔΣ της επιχείρησης από το δημοτικό συμβούλιο τα αιρετά μέλη και οι δημότες υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5, ενώ δεν υπολογίζονται στην ποσοστιαία αυτή αναλογία οι υποχρεωτικώς οριζόμενοι κατά το άρ. 255 παρ. 1 ΚΔΚ, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας.

Η σύνθεση του Δ.Σ. ( Νοέμβριος 2019-Νοέμβριος 2021) έχει ως κάτωθι:

Πρόεδρος: ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δήμαρχος Παλλήνης

Αντιπρόεδρος: ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

Τακτικά Μέλη:

 • ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
 • ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
 • ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ  Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
 • ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
 • ΠΕΤΡΑΚΗ-ΓΚΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
 • ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Δημότης
 • ΧΕΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Δημότης
 • ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δημότης

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης σύμφωνα με τη συστατική της πράξη, είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς:

α) Περιβάλλοντος

β) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού

γ) Oργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας,

δ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου

Στρατηγικό Όραμα

Στοχεύουμε:

 • Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών
 • Στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της συλλογικής συνείδησης
 • Στην στήριξη θεσμών και στην αναγέννηση αξιών
 • Στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη
 • Στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, αθλητικής και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας της πόλης

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι:

 • Βελτίωση της ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων επικοινωνίας.
 • Μέγιστη αξιοποίηση του έργου και της υποδομής από τον πολίτη
 • Κατανόηση του μακροχρόνιου συνολικού σχεδιασμού δράσης και αναδιαμόρφωση από τους πολίτες και φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση
 • Στη βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης των δομών (Αθλητικά Κέντρα, Πολιτιστικά Κέντρα) μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τρόπο λειτουργίας τους
 • Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της συνολικής λειτουργίας τους
 • Στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων
 • Στην ορθή αξιοποίηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και την συντήρηση και βελτίωση των χώρων
 • Στη διεύρυνση συνεργασιών με φορείς και σχολεία

Έχοντας θέσει αρκετά υψηλούς στόχους από την αρχή της λειτουργίας μας, πιστεύουμε ότι κάθε μας προσπάθεια αποτελεί ένα βήμα προς την ανάδειξη μιας καινούριας διάστασης στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. Ένα κοινό όραμα που μαζί μπορούμε να πετύχουμε μέσα από την ουσιαστική συμμέτοχη όλων των φορέων και δημοτών, σε ένα σύνθετο και δημιουργικό πλέγμα δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, προτιμήσεις και ανάγκες, πάντα με βάση τους κοινωφελείς μας σκοπούς και την ανάπτυξη και ανάδειξη του τόπου μας.