ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

12 Οκτωβρίου 2023

KEAPP_LOGO 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ / ΤΗΛ. 210 66 19 937

Παλλήνη 12/10/2023
Αρ. πρωτ.:1020
ΑΔΑ: 94ΖΟΟΚΟΚ-ΝΤΖ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 58/2023 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ.71453/30-8-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΟΧ46ΜΤΛ6-ΔΗ2) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 ν.4483/2017 & την υπ. αρ. πρωτ. 7622/27-09-2023 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: info@kedp.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 16-10-2023 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική προθεσμία έως και την Τετάρτη 25-10-2023.

Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε και τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα με το παραπάνω ωράριο όπως ακριβώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία. Ως τελευταία μέρα και ώρα κατάθεσης δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 25-10-2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, δικαιολογητικά και προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση:  ΑΔΑ: 6ΟΤΩΟΚΟΚ-ΓΘΨ

Πατήστε εδώ για την αίτηση

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: