ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΟΧ-ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

07 Σεπτεμβρίου 2023

KEAPP_LOGO 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ / ΤΗΛ. 210 66 19 937

 

Παλλήνη 7/9/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:782
AΔΑ: ΡΙΔΤΟΚΟΚ-5ΞΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΙΔΟΧ-ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 49/2023 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ. οικ.: υπ. αρ. πρωτ.43562/15-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΣΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΓ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 ν.4483/2017, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες, συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου των Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 2023-2024.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου ΓΕΡΑΚΑ είτε ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: info@kedp.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 11-9-2023 έως και την Τετάρτη 20-9-2023 (εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο).

Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε και τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα με το παραπάνω ωράριο όπως ακριβώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία. Ως τελευταία μέρα και ώρα κατάθεσης δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 20-9-2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά και τα προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

Πατήστε για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΨΓΚΙΟΚΟΚ-Λ2Ξ

Πατήστε για την  ΑΙΤΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: