ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

20 Φεβρουαρίου 2023

KEAPP_LOGO 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ / ΤΗΛ. 210 66 19 937

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Παλλήνης (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2023

Οι αιτήσεις για την κάλυψη τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης – Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας ανατολικής Αττικής, για τη δομή ΚΔΑΠ-μεΑ Δήμου Παλλήνης, της ΣΟΧ 1/2023,θα γίνονται δεκτές:από 21/02/2023 μέχρι και 2/03/2023.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (info@kedp.gr), είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00πμ έως 14:00μμ), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 15344, Παλλήνη, απευθύνοντάς την στην γραμματεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. υπόψιν κας Γούνια Μαριλένας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πατήστε στο συνδέσμο για να κατέβασετε τα σχετικά έντυπα:

Ανακοίνωση ΣΟΧ. 1/2023
Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ. 1/2023
Έντυπο Αίτησης ΠΕ ΤΕ
Έντυπο Αίτησης ΔΕ ΥΕ
Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: